Ανακοίνωση Συλλόγου-κατασκηνώσεις 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής τέκνων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΣ) σε κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο έτους 2018.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα Ε.Φ.Κ.Α. θερινής περιόδου 2018, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών ασφαλισμένων στο ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί:

  • Από  08/06/2018 έως 14/06/2018  αποκλειστικά για τους ενδιαφερομένους της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου.
  • Από 18/06/2018 έως 29/06/2018  για τους ενδιαφερομένους της Β’, Γ’ και Δ’ (ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.

Οι ως άνω ημερομηνίες είναι αποκλειστικές και αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών ή αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί εκτός ορίων ηλικίας δεν θα γίνονται δεκτές.

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2018 μπορούν να συμμετέχουν για το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΣ παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 έως και 31/12/2012.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει απαραιτήτως το σύνολο των στοιχείων που περιέχει (συνημμένο υπόδειγμα) και να συνοδεύεται από μία φωτογραφία του παιδιού.

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και να είναι ασφαλιστικά ικανοί.

Συνημμένο επίσης αποστέλλεται αρχείο με καταστάσεις των κατασκηνώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, όπου εμφανίζονται και οι προσφερόμενες θέσεις ανά κατασκήνωση και κατασκηνωτική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επισημαίνεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επειδή πριν την έγκριση του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων, η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων.

Τέλος, επισυνάπτουμε χρήσιμες οδηγίες προς τους ασφαλισμένους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης