Εγκύκλιος Συλλόγου 23/2018-Ν.4546 2018 (ΦΕΚ 101 Α)

ΘΕΜΑ: Ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014//89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4546/2018 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014//89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/12-6-2018 τευχ. Α’. Στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών και τις κατηγορίες και διαδικασίες εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, νέα χρονοδιαγράμματα για εκπτώσεις και προσαυξήσεις προστίμων αυθαιρέτων, νέοι κανόνες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε τακτοποιημένα αυθαίρετα και αλλαγές προθεσμιών στις αντιρρήσεις κατά δασικών χαρτών. Η ισχύς του αρχίζει κατ’ άρθρο 67 από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (12-6-2018), εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.

Ιδιαίτερης σημασίας από συμβολαιογραφικής άποψης έχουν οι διατάξεις:

α) του άρθρο 34,  με τις οποίες τροποποιείται ο Ν. 4495/2017 (167 Α). Στις παραγράφους 28 έως και 45 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στα πρόστιμα αυθαιρέτων, τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, κ.λπ.. Επισημαίνονται ιδίως οι διατάξεις:

αα) της παρ. 28, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 82 του Ν. 4485/2017,

ββ) της παρ. 29, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 83 του Ν. 4485/2017,

γγ) της παρ. 34, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 98 του Ν. 4485/2017 και

δδ) της παρ. 39, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 106 του Ν. 4485/2017.

β) του άρθρο 41, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους βοηθητικούς χώρους ιερών ναών και

γ) του άρθρου 43, οι οποίες αφορούν στην παράταση προθεσμιών α) υποβολής και β) εξέτασης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: