Εγκύκλιος Συλλόγου 25/2018-ΠΟΛ 1115-2018

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1115/18-6-2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4549/14.06.2018 (Α’ 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1115/18-6-2018, με τίτλο «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4549/14.06.2018 (Α’ 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’182)».

Με την ως άνω ΠΟΛ. κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Τμήματος Γ’ του Ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες προστέθηκαν στο άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τρία νέα εδάφια μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου. Ειδικότερα στις νέες διατάξεις ορίζονται τ’ ακόλουθα:

(α) η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς, ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεση, με επίδοσή της τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα,

(β) η σχετική απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης και

(γ) κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης, α) ο αιτών οφείλει να προσκομίσει έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος (με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού), ενώ β) το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του για τον καθορισμό της νέας τιμής πρώτης προσφοράς, κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως λ.χ. εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών κ.ά..


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: