Εγκύκλιος Συλλόγου 26/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1116/2018

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1116/19-6-2018«Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1116/19-6-2018, με τίτλο «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2319/19-6-2018 τευχ. Β’.

Με την ως άνω ΠΟΛ. τροποποιούνται οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1223/2017 (4643 Β), με την οποία διαμορφώνονται λύσεις ρύθμισης και για οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες έγιναν προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΟΛ. 1223/2017 οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι βεβαιωμένες έως και την 31-12-2017, περιλαμβάνονται στη επίσης συνημμένη στην παρούσα εγκύκλιο ΠΟΛ. 1223/2017, που σας κοινοποιείται επικαιροποιημένη.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης