Εγκύκλιος Συλλόγου 28/2018-KYA 63577 2018 για ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 63577/13-6-2018 «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών» (ΦΕΚ 2380 Β)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 63577/13-6-2018, με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2380/21-6-2018 τευχ. Β’.

Στο άρθρο 16 της ως άνω Κ.Υ.Α., ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ). Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών είναι και η επιτυχής συμμετοχή των συμβολαιογράφων που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως ΥΜΣ, σε πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ, το οποίο καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: