Εγκύκλιος Συλλόγου 29/2018-Διαβίβαση ΠΟΛ 1119-2018

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1119/22-6-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ., Α’ 170)» (ΑΔΑ: ΨΥ0Θ46ΜΠ3Ζ-2ΦΖ)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1119/22-6-2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ., Α’ 170)».

Με την ως άνω ΠΟΛ. 1119/2018 παρέχονται οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του Κ.Φ.Δ. σχετικά με την υποβολή δηλώσεων, καθώς και διευκρινίσεις και παραδείγματα εφαρμογής ανά φορολογία, και ειδικότερα: α) για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων για τα φορολογικά έτη μετά 1-1-2014 (1-1-2015 για υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια), β) για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων για τα φορολογικά έτη μέχρι 31-12-2013, γ) την υποβολή δηλώσεων που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρ. 14 ΚΦΔ, και δ) την υποβολή δηλώσεων που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: