Ανακοίνωση Συλλόγου – Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών μέσω διαδικτύου

ΘΕΜΑ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ Δ 0010864 ΕΞ/26-6-2018 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Δημ. Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για διαδικτυακή πρόσβαση στην υπηρεσία προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ Δ 0010864 ΕΞ/26-6-2018 έγγραφό της, σύμφωνα με το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, κατά την μεταβίβαση ακινήτων, μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου, για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας τους, στους πίνακες των ισχυουσών τιμών, συντελεστών, χαρτών και στον τρόπο υπολογισμού τους, όπως αυτά ισχύουν. Η πρόσβαση στην Υπηρεσία e-ΑΠΑΑ (Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων – Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης) γίνεται μέσω του συνδέσμου  https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/first?amp= .


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης