Εγκύκλιος Συντονιστικής 21/2018 – Π.Δ.59/2018 Κατηγορίες και χρήσεις γης

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114 Α)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 59/21-6-2018 με τίτλο «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 114 τευχ. Α’.

          Στο ως άνω υπ’ αριθμ. 59/2018 Π.Δ., καθορίζονται οι κατηγορίες γης γενικής και ειδικής χρήσης (άρθρο 1), οι οποίες και εξειδικεύονται κατά κατηγορία (άρθρα 2 – 16). Η ισχύς του Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: