Εγκύκλιος Συλλόγου 31/2018 – Μείωση ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

ΘΕΜΑ: ΠΝΠ «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (ΦΕΚ 115 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την από 29-6-2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 115 τευχ. Α’.

            Σύμφωνα με την ως άνω ΠΝΠ, μέχρι 31-12-2018 οι συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, και διαμορφώνονται σε 17% (κανονικός συντελεστής), 9% (μειωμένος συντελεστής) και 4% (υπερμειωμένος συντελεστής).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης