Ανακοίνωση Συλλόγου – Διευκρινίσεις για προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω των πολλών ερωτήσεων προς το Σύλλογό μας σε σχέση με την υποχρέωσή μας, από την 14/07/2018 και εφ εξής προσάρτησης στα συντασσόμενα από εμάς συμβόλαια τοπογραφικών διαγραμμάτων τα οποία «υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τoν συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων» που τηρεί το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (πρώην ΕΚΧΑ Α.Ε.), σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο Ν. 4409/2016 στο άρθρο 40, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου προβλέπει τις ως άνω υποχρεώσεις.

Περαιτέρω στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 (ΦΕΚ 2216/Β/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση δεν γίνεται ουδεμία διάκριση σε τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν συνταχθεί σε προγενέστερο από την έναρξη ισχύος της διατάξεως του νόμου ή σε μεταγενέστερο, ούτε τροποποιεί το κείμενο του νόμου ως προς τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων ή τις συνέπειες μη τήρησης αυτών.

Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες από το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (πρώην ΕΚΧΑ Α.Ε.) με αντίθετο περιεχόμενο είτε δεν στηρίζονται σε διάταξη νόμου είτε προβαίνουν σε ερμηνεία αυτού κατά τρόπο που εάν ακολουθηθούν πιθανόν να οδηγήσουν στην σύνταξη άκυρων συμβολαίων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης