Εγκύκλιος Συλλόγου 33/2018 – Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ

Σχετ. Η Εγκύκλιος 28/2018 ΣΣΕΑΠΑΔ (συγκοινοποιείται)

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 28/2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 63573/2018 (ΦΕΚ 2380/21-6-2018 τευχ. Β’) με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών», στο άρθρο 16 της οποίας ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι και η επιτυχής συμμετοχή των συμβολαιογράφων που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως ΥΜΣ, σε πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά  στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ, το οποίο καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Προς υλοποίηση του ως άνω προγράμματος, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό, ώστε ανάλογα και με τον αριθμό των ενδιαφερομένων να καθορισθούν πού και πότε θα διενεργηθούν τα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια και να προγραμματιστούν οι αντίστοιχες εξετάσεις.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όλοι οι συμβολαιογράφοι που είναι πιστοποιημένοι ως ΥΜΣ θα μπορούν να λειτουργούν με αυτή την ιδιότητα έως το τέλος του έτους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                Θεόδωρος Χαλκίδης