Εγκύκλιος Συλλόγου 34/2018 – Απόφαση ΥΠΕΝ για την υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3017), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ρητά ότι στη βάση δεδομένων του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» υποβάλλονται υποχρεωτικά, αποκλειστικά και μόνο τα διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης μετά την 16/07/2018.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης όσες συμβολαιογραφικές πράξεις έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα με τοπογραφικά  διαγράμματα που φέρουν ημερομηνία σύνταξης πριν την 16/07/2018 θεωρούνται και είναι απολύτως έγκυρα εφόσον η ως άνω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι με την ως άνω υπουργική απόφαση το ΥΠΕΝ και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης καθόρισε συγκεκριμένα τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση του κτηματολογίου χωρίς ερμηνεία των προγενεστέρων διατάξεων, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την ορθότητα της νομικής άποψης την οποία είχαμε εκφράσει με την από 12.7.2018  22η εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής που σας είχαμε αποστείλει.

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: