Ανακοίνωση Συντονιστικής – Π.Ν.Π. 26-7-2018 για πυρόπληκτους

ΘΕΜΑ: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138 Α)

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 138/26-7-2018 τευχ. Α’) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018». Σας επισημαίνουμε τα άρθρα 7, 8 και 11 της προαναφερθείσας από 26-7-2018 ΠΝΠ, λόγω συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

          Συγκεκριμένα, με το άρθρο 7 χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για κτίσματα μετά του αναλογούντος σ’ αυτά οικοπέδου, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή λόγω ζημιών έχουν καταστεί μη κατοικήσιμα, για το έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).

          Στο άρθρο 8 της ΠΝΠ προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο δωρεάς για χρηματικά ποσά, κινητά ή παροχές που πραγματοποιούνται εντός τριετίας από την κήρυξη μίας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας.

          Τέλος, με το άρθρο 11 αναστέλλονται από 26-6-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ) έως και 30-9-2018, α) η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως λ.χ. πλειστηριασμών, εξώσεων, προσωπικών κρατήσεων), και β) οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων σχετικών με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

          Ως προς την ιδιότητα του πληγέντος φυσικού ή νομικού προσώπου από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, επισημαίνεται ότι αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Υποδομών και Μεταφορών (άρθρο 1 παρ. 3 της από 26-7-2018 ΠΝΠ), όπου θα καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σ’ αυτούς. Η βάσει της Κ.Υ.Α. αυτής χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (εφάπαξ επιδόματος) συνεπάγεται την απόδειξη της ιδιότητας του πληγέντος.

 

   Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: