Εγκύκλιος Συλλόγου 36/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1182 & 1186/2018

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Έλεγχος ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων (ΠΟΛ 1182 & 1186/28.9.2018 του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε.)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλονται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας,

α) η ΠΟΛ 1182/28.9.2018 (ΦΕΚ τ.β’ 4422/4.10.2018) με θέμα, «Διαπίστωση της σωστής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», η οποία περιέχει την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την διενέργεια τουλάχιστον εκατό ελέγχων γραφείων από τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων. Η έκδοση της ως άνω απόφασης επιβάλλεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διενέργειας των ως άνω ελέγχων, και

β) η ΠΟΛ 1186/28-9-2018, με θέμα «Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», η οποία έχει υπογραφεί ψηφιακά και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 8.10.2018, σύμφωνα με την οποία παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ελεγκτές για τον έλεγχο α) της υποχρέωσης μνημόνευσης και επισύναψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.  στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και β) της ορθότητας του ως άνω πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1186/2018 ο έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε υποθέσεις του έτους 2018, για τις οποίες έχουν υποβληθεί στην ως άνω Αρχή συγκεκριμένες καταγγελίες και η διαδικασία ελέγχου ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία ο ελεγχόμενος (συμβολαιογράφος ή /και ο φύλακας μεταγραφών ή ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου) υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εκδίδει εντολή ελέγχου με την οποία ορίζεται υπάλληλος για την διενέργεια αυτού.
  • Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις του έτους 2018, όπως προαναφέρθηκε και διενεργείται για την διαπίστωση της υποχρέωσης ή μη επισύναψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και την ορθότητα αυτού.
  • Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι το περιεχόμενο του επισυναφθέντος και ελεγχθέντος πιστοποιητικού είναι ανακριβές, κοινοποιείται στον ελεγχόμενο σημείωμα, προκειμένου αυτός να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις σχετικά με την επικείμενη πράξη επιβολής προστίμου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος.
  • Στη συνέχεια συντάσσεται από τον ελεγκτή υπάλληλο αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, βάσει της οποίας εκδίδεται πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013.
  • Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης, ο υπόχρεως δύναται να υποβάλει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση αυτής ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στα πλαίσια διοικητικής διαδικασίας από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε.. Η ως άνω προσφυγή-αίτηση υποβάλλεται στην Φορολογική Αρχή που εξέδωσε την πράξη και αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται το αίτημα επανεξέτασης. Επισημαίνεται ότι άσκηση προσφυγής απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της καταλογιστικής πράξης είναι απαράδεκτη.

          Σημειωτέον ότι, στις περιπτώσεις  κατά τις οποίες ο συμβολαιογράφος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα φύλακα μεταγραφών ή προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου, το πρόστιμο επιβάλλεται με χωριστή πράξη για κάθε ιδιότητα αυτού. Περαιτέρω, σε περίπτωση υποτροπής του συμβολαιογράφου ή/και του φύλακα μεταγραφών/προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου εκδίδεται χωριστή πράξη επιβολής προστίμου. Υποτροπή θεωρείται η μη επισύναψη ή η επισύναψη ανακριβούς πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 σε επόμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω η διενέργεια των ως άνω ελέγχων διεξάγεται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και γίνεται μόνο μετά από απόφαση του προϊσταμένου της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο σχετικό Φ.Ε.Κ..

Οι κοινοποιήσεις των συγκεκριμένων αποφάσεων αλλά και της σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας είναι επιβεβλημένες όχι μόνο για την ορθή και χωρίς παρανοήσεις ενημέρωσή σας, αλλά και για να διασφαλίσουμε την απολύτως διαφανή εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν ανέρχονται σε 102 περιπτώσεις, για τις οποίες είτε υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, ότι δεν γίνεται χρήση των σωστών πιστοποιητικών και έτσι δημιουργούνται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, είτε λόγω της μη ακύρωσης των χρησιμοποιηθέντων πιστοποιητικών δημιουργείται στη φορολογική διοίκηση υπόνοια περί μη ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η Διοίκηση του Συλλόγου μας, παρακολουθεί στενά όχι μόνο τη διενέργεια και τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων, αλλά επισημαίνει και προς τους αρμόδιους τα κενά της σχετικής νομοθεσίας και την ανάγκη έκδοσης κωδικοποιημένων εγκυκλίων, ώστε να αποφεύγονται παραλείψεις κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Επίσης, όποιος συνάδελφος μέλος του Συλλόγου μας, ελεγχθεί και θεωρεί ότι ο έλεγχος δεν διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες εγκυκλίους, δύναται να απευθυνθεί στη Διοίκηση του Συλλόγου και να ενημερώσει σχετικά.

  Με τιμή

        Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης