Εγκύκλιος Συντονιστικής 62/2015 – Κ.Υ.Α. 72386/8.10.2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας αποστέλλεται συνημμένο το ΦΕΚ 2170/9-10-2015 τεύχος Β΄, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 72386/8-10-2015, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα K.Y.A. 111376/31−12−2011 «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 13/2012, τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα αντικαθίσταται στην παράγραφο 1α του άρθρου 1 της ισχύουσας Κ.Υ.Α. η φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 1%» με την φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 0,80%».

Η ανωτέρω Κ.Υ.Α. εκδόθηκε σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης κ.λπ.» (ΦΕΚ 94 Α/14-8-2015) και δεδομένου ότι στην άνω υπ’ αριθμ. 72386/2015 Κ.Υ.Α. δεν ορίζεται ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 103 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και η ισχύς της αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 19-10-2015.

Επισημαίνεται ότι κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 111376/31−12−2011 Κ.Υ.Α., το ΦΕΚ της οποίας επίσης συνημμένα αποστέλλεται.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: