Εγκύκλιος Συντονιστικής 30/2018 – Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου

ΘΕΜΑ: Άρθρο 249 παρ. 3 Ν. 4555/2018 – Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 249 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) αντικαταστάθηκε το άρθρο 35Α του Ν. 344/1976 («Περί ληξιαρχικών πράξεων») ως κατωτέρω:

«Άρθρο 35Α

Επιλογή τόπου ενταφιασμού

ή αποτέφρωσης προσώπου

  1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης είναι δικαίωμα του προσώπου.
  2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το θάνατό του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4277/2014.
  3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας