Εγκύκλιος Συλλόγου 37-2018-Τροποποίηση ΥΑ 31637 (Πρότυπα για ΕΠΕ)

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της Υπουργικής Απόφασης 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» (ΦΕΚ 4925 Β)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 107788/12-10-2018 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4925/5-11-2018 τευχ. Β’. Με την προαναφερθείσα Υ.Α., αντικαταστάθηκε (με το άρθρο 1) το Άρθρο Δεύτερο της Υ.Α. 31637/2017 (928 Β) και τροποποιήθηκαν (με τα άρθρα 2, 3 και 4) τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της αυτής Υ.Α. σχετικά με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).


Με τιμή

        Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης