Ανακοίνωση Συλλόγου 2018-παράταση χρόνου παραγραφής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν ενεργειών του Συλλόγου μας στα αρμόδια Υπουργεία, στο προς ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα στα άρθρα 60-61 αυτού, επεκτείνεται ο χρόνος της γενικής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, από το τέλος του έτους 1994 (που ισχύει σήμερα) στο τέλος του έτους 2003. Η παρούσα εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: