Μεταγραφή Συμβολαίων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο Σύλλογο από συναδέλφους, σας ενημερώνουμε ότι συμβόλαια, τα οποία θα υπογραφούν μέχρι την 31/12/2018, μπορούν να μεταγραφούν και μετά την ημερομηνία αυτή. Δεν επηρεάζεται η μεταγραφή των συμβολαίων από την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από 01/01/2019.

Μετά την παρέλευση έτους από της υπογραφής των συμβολαίων γίνεται επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων μόνον για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων των υποθηκοφυλάκων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: