Εγκύκλιος Συλλόγου 1-2019-Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ για προσύμφωνα

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. Α.1002/28-12-2018 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 20/2019 τευχ. Β’)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Απόφαση υπ’ αριθμ. Α.1002/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΗΔΤ46ΜΠ3Ζ-ΨΥΔ), με τίτλο «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 20/14-1-2018 τευχ. Β’.

          Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 9 Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρ. 51 Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α), απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος στο πλαίσιο της εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις πράγμασι μεταβιβάζων. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 (ΦΕΚ 3398 Β) και ΠΟΛ. 1275/27-12-2013 (ΦΕΚ 3398 Β), όπως ισχύουν.


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης