Εγκ. Συντ. 4/2019 – Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς – Εφαρμογή άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 4587/2018

ΘΕΜΑ: Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) – Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 Ν. 4587/2018 (Α’ 210)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2/2019 Εγκυκλίου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3252/19/30-1-2019 έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τίτλο “Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4587/2018 (Α’ 210) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»”.

Το ως άνω έγγραφο παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την προστεθείσα νέα περίπτωση 7Α στο άρθρ. 20 παρ. Β του Ν. 4251/2014, σύμφωνα με την οποία ο πωλητής ακινήτου – πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σχετικά με το εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Περαιτέρω περιλαμβάνει δύο (2) πρότυπα βεβαιώσεως για τις περιπτώσεις των εδαφ. α’ και β’ της ως άνω περίπτωσης 7Α.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της πώλησης ακινήτου, βάσει του οποίου είχε χορηγηθεί στον πωλητή (πολίτη τρίτης χώρας) άδεια παραμονής, ο συμβολαιογράφος πρέπει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είχε χορηγήσει την οικεία βεβαίωση για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας