Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2019-Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων», εφαρμόζεται από την 29η Ιανουαρίου 2019 στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία (άρθρ. 70), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο ως άνω Κανονισμός εφαρμόζεται στα συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων με διασυνοριακές επιπτώσεις, δηλ. σχέσεων που παρουσιάζουν στοιχείο αλλοδαπότητας, θεσπίζοντας εναρμονισμένα κριτήρια σύνδεσης και συνιστά αναγκαστικό δίκαιο.

          Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού φορολογικά, τελωνειακά ή διοικητικά ζητήματα, ο έλεγχος της δικαιοπρακτικής ικανότητας των συζύγων (με την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 24 αυτού), η ύπαρξη ή εγκυρότητα ή η αναγνώριση ενός γάμου (που υπόκεινται στο νόμο που ορίζει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του δικάζοντος δικαστή), η κοινωνική ασφάλιση, η φύση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η καταχώριση δικαιώματος επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων σε μητρώο, καθώς και οι επιπτώσεις της καταχώρισης ή της μη καταχώρισης κ.λπ., και όπως λεπτομερέστερα αναφέρονται στο άρθρo 1 του Κανονισμού, όπου καθορίζεται διεξοδικά  το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του.

Σημειώνεται, ότι η κληρονομική διαδοχή εν γένει και ειδικότερα μεταξύ συζύγων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 «σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου», ο οποίος εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τις 17 Αυγούστου 2015.

Αποστέλλονται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, α) o ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων», β) το σχετικό επεξηγηματικό εγχειρίδιο των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού και γ) το από 29-1-2019 Ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE).


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης