Εγκύκλιος Συλλόγου 15/2015-Πληρωμή τιμήματος σε εξωτερικό

ΘΕΜΑ: Συμφωνία εξόφλησης τιμήματος αγοραπωλησίας με μεταφορά του οφειλόμενου ποσού από λογαριασμό του αγοραστή  σε λογαριασμό του πωλητή, ευρισκόμενοι αμφότεροι λογαριασμοί σε  τράπεζες εξωτερικού

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σχετικά με τη δυνατότητα να περιλαμβάνεται σε συμβόλαιο αγοραπωλησίας συμφωνία εξόφλησης του τιμήματος με μεταφορά του οφειλόμενου ποσού από λογαριασμό του αγοραστή στο εξωτερικό σε λογαριασμό του πωλητή, επίσης στο εξωτερικό, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Η σχετική συμφωνία είναι κατ’ αρχήν νόμιμη. Οι πρόσφατες διατάξεις για τον έλεγχο στη διακίνηση των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών (capital controls) δεν επέφεραν καμία μεταβολή σε σχέση με τη νομιμότητα της συμφωνίας αυτής, δεδομένου του ότι καμία σχετική απαγόρευση δεν περιέχεται στις διατάξεις αυτές. Εξάλλου, σκοπός των διατάξεων για τον έλεγχο διακίνησης των κεφαλαίων είναι η αποφυγή της φυγής κεφαλαίων που βρίσκονται κατατεθειμένα ή, σε κάθε περίπτωση, στη διάθεση και υπό τον έλεγχο των εγχώριων τραπεζών, κεφαλαίων δηλ. που ήδη βρίσκονται εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η σχετική νομοθεσία, μάλιστα, είναι ειδική, περιορισμένη και κατ’ εξαίρεση, αφού γενικά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της, ισχύει η ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων. Συνεπώς, και από τη διατύπωση αλλά και από το σκοπό των σχετικών διατάξεων για τον έλεγχο διακίνησης των κεφαλαίων, σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζεται η συμφωνία πώλησης ακινήτου στην Ελλάδα έναντι τιμήματος που θα διακινηθεί στο εξωτερικό μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, αρκεί, βεβαίως, το τίμημα να βρίσκεται εξαρχής στο εξωτερικό και να μη πρόκειται για μεταφορά ποσού από εγχώριο λογαριασμό σε λογαριασμό του εξωτερικού.

Εξυπακούεται, επίσης, ότι δεν πρέπει να παραβιάζονται άλλες διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα οι διατάξεις για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (Ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 3875/2010 και Ν. 3932/2011).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη