Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2019 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περ. 7Α του αρ. 20Β Κώδικα Μετανάστευσης

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του άρθρ. 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης

Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 2/2019 και 4/2019 Εγκύκλιοι Συντονιστικής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 2/2019 και 4/2019 Εγκυκλίων μας σχετικά με την πώληση ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.), σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5234/14-2-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του άρ. 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει».

Στο ως άνω έγγραφο διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου από πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν λάβει τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή του άρθρου 20Β Ν. 4251/2014 αλλά έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση ή διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ή άλλο τίτλο, πρέπει να προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο πωλητής θα δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος ή δεν έχει αιτηθεί τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρ. 20Β Ν. 4251/2014. Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που η πώληση του ακινήτου γίνεται μέσω πληρεξουσίου του πολίτη τρίτης χώρας, ή ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός πωλητής είχε λάβει μόνιμη άδεια παραμονής επενδυτή του άρθρου 20Β, οφείλει να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο την βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σχετικά με το εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της άδειας αυτής (περ. 7Α άρθρ. 20Β Ν. 4251/2014). Στην περίπτωση αυτή, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης, ο συμβολαιογράφος οφείλει να αποστείλει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης την περίληψη μεταγραφής ή καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, ώστε η υπηρεσία να εξετάσει εάν ο πωλητής εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας