Εγκύκλιος Συλλόγου 16/2015-Συμπλήρωση Ε9

Θέμα : Συμπλήρωση έτους κατασκευής (στήλη 14) στο έντυπο Ε9 σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών ή προσθηκών, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν.

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1237/11-11-2014 του ΥΠΟΙΚ («Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014»), σε ότι αφορά το έτος κατασκευής «Σε αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή
τακτοποιήθηκαν, ως έτος κατασκευής λαμβάνεται το έτος κατασκευής, όπως αυτό αναγράφεται στην έκθεση του μηχανικού, στα έγγραφα της τακτοποίησης. Αν ο μηχανικός αναγράφει εύρος ετών στην έκθεσή του (π.χ. 2008 έως 2011), ως έτος κατασκευής λαμβάνεται η πιο πρόσφατη χρονολογία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται έτος κατασκευής στην έκθεση του μηχανικού, ως έτος κατασκευής λαμβάνεται αυτό της τακτοποίησης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερο του 2011, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται τακτοποίηση κτισμάτων μεταγενέστερης κατασκευής».

Διευκρινίζεται πως έγινε αποδεκτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πως  το έτος κατασκευής της νομιμοποιούμενης ή τακτοποιούμενης αυθαίρετης κατασκευής ή προσθήκης είναι το έτος που αναγράφεται στην τεχνική έκθεση του μηχανικού, στη δήλωση ένταξης ή στη βεβαίωση περαίωσης και αυτό συμπληρώνεται στη στήλη 14 του εντύπου Ε9, ακόμη και αν στη δήλωση ένταξης ή στη βεβαίωση περαίωσης ο μηχανικός στην παλαιότητα αναγράφει εύρος ετών. (π.χ. ο μηχανικός αναγράφει στην τεχνική του έκθεση έτος κατασκευής 2008 ενώ στη βεβαίωση περαίωσης αναγράφεται στην παλαιότητα από 2008 έως 2011.Στη στήλη 14 τουΕ9 θα αναγραφεί το 2008) .

Σε περίπτωση δε που δεν αναγράφεται στην τεχνική έκθεση έτος κατασκευής, παρά ο μηχανικός αναγράφει εύρος ετών στην έκθεσή του, τότε ως έτος κατασκευής λαμβάνεται η πιο πρόσφατη, στο παραπάνω παράδειγμα δηλαδή αναγράφεται το έτος 2011.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη