Εγκύκλιος Συντονιστικής 79/2015 – Παράταση για την έκδοση πιστοποιητικού για την ύπαρξη ή μη συνταχθείσας διαθήκης και αναστολή για φόρο υπεραξίας ακινήτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

α) σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 14 του Ν.4322/2015, ΦΕΚ Α΄ 42/27-4-2015 «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις.», η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α’  257), για την έκδοση πιστοποιητικού για την ύπαρξη ή μη συνταχθείσας διαθήκης που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.4111/2013 (Α’ 18) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατάθηκε για δύο ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και

β) σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4316/2014, ΦΕΚ Α’ 270/24-12-2014, ανεστάλη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 η ισχύς του άρθρου 41 του Ν.4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος κ.λπ.» (ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013), που αφορά στον φόρο υπεραξίας επί μεταβιβάσεως ακίνητης περιουσίας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας