Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2019 – Ν. 4601/2019 Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

ΘΕΜΑ: Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α) – Εταιρικοί μετασχηματισμοί

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4601/2019 με τίτλο «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 44/9-3-2019 τευχ. Α’. Ο ως άνω νόμος καθορίζει τις μορφές εταιρικών μετασχηματισμών (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) και καθορίζει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που αφορούν σε κάθε μία από αυτές.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας