Εγκύκλιος Συντονιστικής 29/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. ΠΡ519/1917644/09.04.2019 έγγραφό του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στην Έναρξη Προθεσμίας Συλλογής Δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2308/1995.

Ειδικότερα, με τις υπ’ αριθ. 58/5/20.03.2019 και 58/6/20.03.2019 αποφάσεις του ΔΣ του Φορέα καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα να υποβάλουν δηλώσεις στο διάστημα:

–    από 8 Απριλίου 2019 έως 8 Ιουλίου 2019 (κάτοικοι ημεδαπής) 

–    από 8 Απριλίου 2019 έως 8 Οκτωβρίου 2019 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο)

επί του συνόλου των ακινήτων που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα στους παρακάτω Προ-Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες:

α) στους Προ-Καποδιστριακούς Δήμους Αιγίου και Ερινεού (πρώην Κοινότητες Ζήριας, Νέου Ερινεού, Καμαρών) και

β) στις Προ- Καποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Βαλιμιτίκων, Δημητροπούλου, Διγελιωτίκων, Κουλούρας, Λόγγου, Ροδοδάφνης, Σελιανιτίκων, Σελινούντος και Τεμένης.

Για την υποβολή δηλώσεων στις ανωτέρω περιοχές συγκροτήθηκε το Γραφείο Κτηματογράφησης, που βρίσκεται στο Δήμο Αιγίου, οδός Μητροπόλεως αρ. 21.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας