Ανακοίνωση Συντονιστικής για αναστολή πλειστηριασμών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένη την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 57384/31-8-2015, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1867/31-8-2015 τευχ. Β’. Με την ως άνω ΚΥΑ παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21-7-2015 Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (ΦΕΚ 1525 Β) έως τις 30 Σεπτεμβρίου λόγω της διατήρησης σε ισχύ των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων που καθιστούν δυσχερή την καταβολή χρηματικών ποσών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι Δημοσίου και ιδιωτών. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, αναστέλλεται από 1 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2015 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας