Εγκύκλιος Συντονιστικής-38/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στον ορισμό ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης και ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

  1. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ: 1928812/ΔΚ.546/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον πρώην Δήμο Βάρης, νυν Δημοτική Ενότητα Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και τον πρώην Δήμο Κρωπίας, νυν Δήμος Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
  2. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ: 1928813/ΔΚ.547/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον πρώην Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας του πρώην Νομού Αττικής, νυν Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
  3. Το υπ’αρ. Πρωτ. Οικ: 1928810/ΔΚ.545/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον Δήμο Βούλας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και τον Δήμο Βουλιαγμένης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.    

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας