Ανακοίνωση Συλλόγου – Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΕΦΚΑ Θερινής Περιόδου 2019

ΘΕΜΑ: Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ε.Φ.Κ.Α. Θερινής Περιόδου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με το από 10-6-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήμα Εσόδων – Παροχών της πρώην Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων και νυν Γεν. Δ/νσης Καταβολής Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., μας ενημέρωσαν για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα θερινής περιόδου 2019 και τον τρόπο και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών συμβολαιογράφων.

1) Συγκεκριμένα:

• Από 10/06/2019 έως 14/06/2019 θα υποβάλλονται αιτήσεις  αποκλειστικά από τους ενδιαφερομένους της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου.
•  Από 17/06/2019 έως 28/06/2019  θα υποβάλλονται αιτήσεις  από τους ενδιαφερομένους της Β’, Γ’ και Δ’ (ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.

Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αποκλειστικές κι όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά το πέρας τους, ή αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί εκτός των κατωτέρω οριζομένων ορίων ηλικίας δεν θα γίνονται δεκτές. Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2019 μπορούν να συμμετέχουν για το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΣ παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2005 έως και 31/12/2013.

2) Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει απαραιτήτως το σύνολο των στοιχείων που περιέχει (συνημμένο υπόδειγμα) και να συνοδεύεται από μία φωτογραφία του παιδιού.

3) Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και να είναι ασφαλιστικά ικανοί.

4) Συνημμένο επίσης αποστέλλεται αρχείο με καταστάσεις των κατασκηνώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, όπου εμφανίζονται και οι προσφερόμενες θέσεις ανά κατασκήνωση και κατασκηνωτική περίοδο.

5) Τέλος, επισυνάπτονται χρήσιμες οδηγίες προς τους ασφαλισμένους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων.

Περαιτέρω, σας επισημαίνουμε ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Επειδή πριν την έγκριση του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αδύνατη η υπογραφή των συμβάσεων, η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης