Εγκύκλιος Συλλόγου 9/2019 – Συμβολαιογραφική Σφραγίδα στα Έντυπα ΑΑ ΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Συμβολαιογραφική σφραγίδα στα έντυπα ΑΑ ΓΗΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Όσον αφορά τη θέση συμβολαιογραφικής σφραγίδας στα έντυπα ΑΑ ΓΗΣ στα πλαίσια του Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης επιχειρηματικών οφειλών σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, περ. (αα), υποπερίπτωση (ααα) – (ii) της Υ.Α. ΠΟΛ. 1105/12-7-2017, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ρευστοποίησης των ακινήτων για τα οποία δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, ούτε προσδιορίζεται η αξία ΕΝΦΙΑ, σας ενημερώνουμε ότι:

Ο συμβολαιογράφος προκειμένου να βεβαιώσει την ορθότητα του υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., στα έντυπα υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ», όπως ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας προκύπτει κατά τις διατάξεις του νόμου [άρθρ. 41Α Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α) και υπ’ αριθμ. 1144814/26361/ΠΟΛ. 1310/1998 (ΦΕΚ 1328 Β)], λαμβάνει υπ’ όψη του τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ», η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του οφειλέτη ή του συνοφειλέτη, ο οποίος και υπογράφει το σχετικό έντυπο

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης