Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Ενημέρωση για Γ.Σ. CNUE- Έκθεση ΟΟΣΑ για Ανταγωνισμό

Θέμα: Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση του CNUE- Έκθεση ΟΟΣΑ για τον Ανταγωνισμό  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 20 & 21 Ιουνίου 2019, στο Saint Malo (Γαλλία), συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του CNUE. (Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι και  εκπρόσωποι  των Εθνικών Συμβολαιογραφιών των 23 χωρών μελών του CNUE,  και ως παρατηρητές οι εκπρόσωποι των συμβολαιογραφιών της Σερβίας, της Τουρκίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Πριν από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασαν:

1)η ομάδα εργασίας με θέματα α) ανταγωνισμός και κανονιστικό πλαίσιο με υποενότητα το τι συμβαίνει με τον ανταγωνισμό στις χώρες, που ακολουθούν το αγγλοσαξονικό δίκαιο και β) αναφορές από ευρωπαϊκές συμβολαιογραφίες, στις οποίες γίνονται νομικές διεργασίες σχετικά με τον ανταγωνισμό και την απελευθέρωση του επαγγέλματος σε εθνικό επίπεδο και

2)η ομάδα εργασίας με θέματα α) την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην άσκηση της συμβολαιογραφίας και β)  εμπειρίες των εθνικών Συλλόγων σε αναφορά με νέες τεχνολογικές λύσεις.

Στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης του CNUE μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονταν:

Α) η έγκριση του ισολογισμού του έτους 2018, Β) η έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2020 (έτος Προεδρίας της ελληνικής συμβολαιογραφίας) και Γ) αναδιοργάνωση των ομάδων εργασίας του CNUE.

Ειδικότερα στην ενότητα “νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα” της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν α) το θέμα του δημοσίου εγγράφου και αποφασίστηκε να καταρτισθεί σχετική μελέτη για το ψηφιακό δημόσιο έγγραφο και για την δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τους Συλλόγους – μέλη και αναφέρθηκε ως παράδειγμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών στην Ελλάδα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία, β) η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την ανάλυση κινδύνου και γ) η έγκριση σχεδίου δράσης για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη δράσεων για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των στελεχών των Συλλόγων και των συμβολαιογράφων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στον τομέα επικοινωνίας του CNUE αναφέρθηκαν

α) οι επαφές Γαλλικής-Ελληνικής και Ουγγρικής συμβολαιογραφίας με τα νέα όργανα του Ευρωκοινοβουλίου, β) η μελέτη Ιταλίας-Βελγίου-Γαλλίας με τίτλο «Βαρόμετρο ακινήτων» και γ) η προετοιμασία έκθεσης ιστορικών συμβολαιογραφικών πράξεων, που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2019.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Προέδρου της Γερμανικής συμβολαιογραφίας Jens Borman, σχετικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Ο Γερμανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ναι μεν , στην έκθεση αυτή συμπεριελήφθη και το συμβολαιογραφικό επάγγελμα αλλά κατόπιν των σχετικών επαφών της Ισπανικής – Γερμανικής και Ελληνικής συμβολαιογραφίας με τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ως άνω έκθεση του ΟΟΣΑ συμπεριλήφθηκε η ειδική και εξαιρετικά σημαντική αναφορά- μνεία ότι σε μερικές χώρες οι συμβολαιογράφοι δεν ασκούν ανεξάρτητο- ελεύθερο επάγγελμα με την στενή έννοια του όρου. Στις χώρες αυτές οι συμβολαιογράφοι ασκούν το επάγγελμά τους σύμφωνα με τις αρχές της Λατινικής Συμβολαιογραφίας και τους έχει εκχωρηθεί από το Κράτος η άσκηση διοικητικής – Δικαστικής εξουσίας, διαδραματίζουν δε σημαίνοντα ρόλο στην ασφάλεια των συναλλαγών και εν γένει στην “αγορά” των νομικών υποθέσεων. Η ιδιαιτερότητα – διαφοροποίηση αυτή απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση των συμβολαιογράφων από τα λοιπά επαγγέλματα, που έχουν συμπεριληφθεί στο PMR Indicator.

Μετά την ολοκλήρωσή της η ως άνω έκθεση του ΟΟΣΑ θα κοινοποιηθεί από το προεδρείο του CNUE σε όλα τα Ευρωπαϊκά όργανα και τις επιτροπές ανταγωνισμού κάθε κράτους, στο οποίο λειτουργεί με οποιαδήποτε μορφή ο θεσμός της Συμβολαιογραφίας.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η επισήμανση και η αποδοχή της ιδιαιτερότητας της Λατινικής Συμβολαιογραφίας στην έκθεση του ΟΟΣΑ είναι ένα πρώτο βήμα της άμυνάς μας για την αντιμετώπιση μελλοντικών θεσμικών πλαισίων, τα οποία πιθανόν θα είναι επιζήμια για την Ελληνική συμβολαιογραφία. Είναι αυτονόητο ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά, μετέχουμε και συνδιαμορφώνουμε το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την Ευρωπαϊκή συμβολαιογραφία με στόχο την προστασία του επαγγέλματός μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας