Εγκύκλιος Συντονιστικής 45 2019 – Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων – Αλλαγή στρογγυλής σφραγίδας

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 81/2019 – Μετονομασία Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019 τευχ. Α’), με τίτλο «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ως άνω Π.Δ., το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται εφεξής σε Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μετονομασίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, οι συμβολαιογράφοι όλης της χώρας υποχρεούνται σε αλλαγή της στρογγυλής τους σφραγίδας ώστε να αναγράφει τη νέα ονομασία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας