Εγκύκλιος Συντονιστικής 47/2019 – Έγγραφο ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής άρθρ. 54Α Ν. 4174/2013

ΘΕΜΑ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Τμήμα Α’), με θέμα «Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013». Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι αφορούν αποκλειστικά συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος λόγω πώλησης, δωρεάς ή ανταλλαγής ακινήτου, που συντάχθηκαν εντός του έτους 2018. Σημειώνεται δε, ότι μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να γίνει συνάντηση εκπροσώπων της ελληνικής συμβολαιογραφίας με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, όπου εκτός των άλλων θα συζητηθούν και θέματα σχετικά τον τρόπο, τη μεθοδολογία κ.λπ. διεξαγωγής των ελέγχων που αφορούν στο πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας