Ανακοίνωση – Τροποποίηση συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων

A N A K O I N Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94/14-8-2015 (Τεύχος Α) ο Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» . Στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ.2 : Ρυθμίσεις Θεμάτων Συμβολαιογράφων ορίζεται ότι μέχρι 31-10-2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιεί το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 111376 απόφασης (Β’ 13/2012) για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολαιογραφικών πράξεων για ποσό αντικειμένου συναλλαγής από 00 έως 120.000 ευρώ , από 1% σε 0,80%. Τα υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλητα , όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση. –

Σας επισημαίνουμε ότι μέχρι την έκδοση της άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης οι διατάξεις που καθορίζουν τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα παραμένουν ως έχουν.-

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας