Εγκύκλιος Συντονιστικής 56/2019-Παράταση Κτηματολογίου-Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β/3495/18.09.2019).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας