Εγκύκλιος Συντονιστικής 50/2015 – Ν.4335/2015

ΘΕΜΑ: Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87 Α/23-7-2015) – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) – [Άρθρο 1 – Τροποποιήσεις ΚΠολΔικ]

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

αποστέλλεται, συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, αντίτυπο του υπ’ αριθμόν 87 (τεύχος Α΄)/23-7-2015 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 4335/2015 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α’ 80)». Στο άρθρο 1 του ως άνω νόμου αναφέρονται οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που επέρχονται με τον προαναφερθέντα Νόμο. Ειδικώτερα επισημαίνονται οι διατάξεις του άρθρου ογδόου (σελ. 821-833 του ΦΕΚ) και κυρίως οι επιμέρους διατάξεις αυτού των άρθρων 975, 977 και 978 (κατάταξη δανειστών) και 997 (πολλαπλές κατασχέσεις), οι οποίες αφορούν στις τροποποιήσεις της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο άρθρο ένατο (Μεταβατικές και άλλες διατάξεις) (σελ. 833) επισημαίνεται επίσης ότι με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα εκδοθεί μέχρι 15-9-2015 Προεδρικό Διάταγμα, στο οποίο θα εξειδικεύονται οι όροι δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής της προβλεπόμενης ιστοσελίδας δημοσιεύσεων πλειστηριασμών, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και οι λοιπές, σχετικές με το θέμα αυτό, λεπτομέρειες. Επίσης, προβλέπεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η έκδοση μέχρι 1-6-2016 Προεδρικού Διατάγματος για την εξειδίκευση της διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, καθώς επίσης και για τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας