Ανακοίνωση Συντονιστικής – Παράταση τραπεζικής αργίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, για να λάβετε γνώση, την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000989 ΕΞ2015/X.Π.2314/16-7-2015, με τίτλο “Παράταση διάρκειας τρα-πεζικής αργίας βραχείας διάρκειας”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1482 B. Με την ως άνω Υ.Α. παρατείνεται την τραπεζική αργία μέχρι και 19-7-2015.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας