Εγκύκλιος Συντονιστικής 45/2015 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα με αριθμούς ΟΙΚ 1518978/ΔΛΚ 534/09-07-2015, ΟΙΚ 1518983/ΔΛΚ 535/09-07-2015 και ΟΙΚ 1518984/ΔΛΚ 536/09-07-2015 έγγραφα της ΕΚΧΑ Α.Ε. επίκειται η περαίωση της κτηματογράφησης και η εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αιγάλεω του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Αιγάλεω του Δήμου Αιγάλεω της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής), στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) και στο Δήμο Περιστερίου του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Περιστερίου του Δήμου Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) αντίστοιχα.

• Σημειώνεται ότι τα ως άνω έγγραφα της ΕΚΧΑ Α.Ε., δεν διαβιβάζονται με την παρούσα, μπορείτε όμως να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.enotariat.gr στην υποκατηγορία του “μενού” Συναφείς Κρατικές Υπηρεσίες- Εθνικό Κτηματολόγιο – ΕΚΧΑ Α.Ε. ή απλά πατώντας εδώ: Δείτε.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας