Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διαβίβαση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την από 14-7-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 79/14-7-2015 τευχ. Α’) για να λάβετε γνώση.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω ΠΝΠ παρατείνεται η διάρκεια της τραπεζικής αργίας έως και 16-7-2015, επιπλέον δε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου αυτής, κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων κ.λπ..

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας