Υπολογισμος και επανυπολογισμος συνταξεων

Θέματα υπολογισμού και επανυπολογισμού σύνταξης συμβολαιογράφων με τον Ν. 4387/2016.

Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι το σώμα των συμβολαιογράφων έχει δύο ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους άλλους ασφαλισμένους στο πρώην Ταμείο Νομικών.

Πρώτο μέχρι το έτος 2016  ήμασταν ο μόνος κλάδος που κατέβαλε αναλογικές εισφορές (ποσοστό 9% επί των ακαθάριστων αμοιβών μας), ενώ όλοι οι άλλοι που ανήκαν στο Ταμείο Νομικών κατέβαλαν πάγιες (κατώτατες) ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή εμείς καταβάλλαμε  τουλάχιστον τριπλάσιες έως και δεκαπλάσιες εισφορές από τους δικηγόρους και τους άλλους ασφαλισμένους.

δεύτερον είμαστε πολύ λιγότεροι από τους άλλους ασφαλισμένους στον ίδιο φορέα. 

Όταν δημοσιοποιήθηκε ότι η σύνταξη είτε για τους νέους συνταξιούχους από το 2016, είτε για τους παλαιότερους προ του 2016,  θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 βάσει των καταβλημένων εισφορών, θα είναι δηλαδή ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ, όλοι οι συνάδελφοι ελπίζαμε ότι τα ποσά της σύνταξης μας θα είναι μεγαλύτερα από την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, γιατί θεωρούσαμε ότι ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξής μας θα γινόταν επί των εισφορών που είχαμε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες ήταν πολύ μεγάλες. Αντ’ αυτού είδαμε κυρίως οι παλαιοί συνταξιούχοι (επειδή συγκρίνουμε την παλιά και την νέα σύνταξη στα μηνιαία σημειώματα του ΕΦΚΑ) να μειώνεται η μέχρι 31.12. 2018 καταβαλλόμενη σύνταξη, σε κάθε δε περίπτωση να μην είναι ορθά υπολογισμένη.   Διαπιστώσαμε ότι στα εκκαθαριστικά σημειώματα, ως συντάξιμος μισθός υπολογίζεται για όλους τους παλιούς συνταξιούχους συμβολαιογράφους το ποσό των 1230 ευρώ. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί κάθε συνταξιούχος συμβολαιογράφος είχε καταβάλει διαφορετικές ασφαλιστικές εισφορές και ο υπολογισμός του συντάξιμου μισθού καθενός, έπρεπε να γίνει επί των ασφαλιστικών εισφορών που αυτός είχε καταβάλει. Επίσης συγκρίνοντας την ανταποδοτική σύνταξή μας με την ανταποδοτική σύνταξη νέων συνταξιούχων συμβολαιογράφων με τους οποίους είχαμε περίπου τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και τα ίδια περίπου χρόνια  εργασίας, διαπιστώνουμε  ότι η δική μας ανταποδοτική σύνταξη είναι σχεδόν η μισή.  Το πιο περίεργο είναι ότι η ανταποδοτική μας σύνταξη είναι η μισή και από την ανταποδοτική σύνταξη των δικηγόρων, οι οποίοι όπως προελέχθη κατέβαλαν τις κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή ποσά που αντιστοιχούν στο ¼ ή ακόμη και στο 1/10 των δικών μας εισφορών.

Αλλά περιέργως και των νέων συνταξιούχων συμβολαιογράφων οι ανταποδοτικές συντάξεις είναι σχεδόν ίδιες με των δικηγόρων, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Επομένως  από τα παραπάνω προκύπτει, ότι έχει οπωσδήποτε γίνει εσφαλμένος υπολογισμός των ανταποδοτικών συντάξεων, τόσο των παλαιών όσο και των νέων συνταξιούχων συμβολαιογράφων.

Επίσης έχουμε βάσιμες υπόνοιες, ότι κατά τον υπολογισμό των ανταποδοτικών συντάξεων των συμβολαιογράφων,  δεν υπολογίστηκαν οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου, όπως ορίζει ο νόμος.

Παρότι οι πρώτες συντάξεις που υπολογιστήκαν με τον άνω νόμο ήταν μεγάλες, κάποιες τεράστιες, όπως διέρρευσε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι επόμενες που εκδόθηκαν ή οι παλιότερες που επαναϋπολογίστηκαν από 1.1.2019 υπολείπονται της πραγματικά ανταποδοτικής σύνταξης που θα έπρεπε να λαμβάνουμε. Σχετιζόμενο και παρεπόμενο ζήτημα της μειωμένης σύνταξης που λαμβάνουν πλέον οι περισσότεροι παλιοί συνταξιούχοι είναι αυτό της προσωπικής διαφοράς μεταξύ παλιού και νέου ποσού της σύνταξης . Όχι μόνο δεν λαμβάνουμε τις σωστές συντάξεις, αλλά και το ποσό που μας καταλογίζουν ως προσωπική διαφορά, δημιουργεί τον κίνδυνο να μην λαμβάνουμε τις τυχόν αυξήσεις στο μέλλον, ή ακόμη χειρότερα να μειωθούν οι συντάξεις μας κατά το ποσό της προσωπικής διαφοράς, εάν επιμείνει στην άποψή του και πιέσει γι΄ αυτό το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε επίσης ένσταση και ως προς την Διοικητική διαδικασία επαναϋπολογισμού των παλιών συντάξεων και την κοινοποίηση τους, καθώς και στο γεγονός ότι νέες συντάξεις (όχι προσωρινές) καταβάλλονται χωρίς ακόμα να έχουν κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο οι Συνταξιοδοτικές Πράξεις. Δηλαδή στην μεν πρώτη περίπτωση θα έπρεπε να εκδοθεί Διορθωτική Συνταξιοδοτική Πράξη και να κοινοποιηθεί, στην δε δεύτερη περίπτωση να εκδοθεί και κοινοποιηθεί η Συνταξιοδοτική Πράξη, για γνώση και σχετικές ενέργειες των ενδιαφερομένων.  Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστή διοικητική διαδικασία η ανάρτηση μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων.  Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται με σαφήνεια και εγγράφως ο κάθε συνταξιούχος για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής του.