Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Αναστολή λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. 132052/21.11.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης