Εγκύκλιος Συντονιστικής-2019-Ν 4640/2019-Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α΄190/30.11.2019) ο Ν.4640/2019 με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις», η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ., οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης, υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 8 του νόμου, που ρυθμίζει την εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση, προβλέπεται ότι ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης με τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση που υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους νομικούς παραστάτες τους και κατατίθεται από οιοδήποτε μέρος στη Γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδίου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Μετά την κατάθεση του πρακτικού στο Δικαστήριο η άσκηση αγωγής για την ίδια διαφορά είναι απαράδεκτη στο μέτρο που το αντικείμενό της καλύπτεται από τη συμφωνία των μερών, τυχόν δε εκκρεμής δίκη καταργείται.

Το πρακτικό της διαμεσολάβησης αποτελεί, από την κατάθεσή του στη Γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου, εκτελεστό τίτλο σύμφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ., εφόσον η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης. Το απόγραφο εκδίδεται ατελώς από τον δικαστή ή τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Το πρακτικό της διαμεσολάβησης από την κατάθεσή του στη Γραμματεία αρμοδίου Δικαστηρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης, σύμφωνα µε το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 293 Κ.Πολ.Δ.

Ρητά αναφέρεται στην παρ.4 του ανωτέρω άρθρου 8 ότι:

«Αν η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν δικαιοπραξίες, οι οποίες υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, οι δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να περιβληθούν τον συμβολαιογραφικό τύπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που διέπουν τη σύνταξη τέτοιων συμβολαιογραφικών εγγράφων και τη μεταγραφή τους».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας