Εγκύκλιος Συντονιστικής-65 2019-Προσάρτηση αντιγράφων δηλώσεων φόρου κληρονομίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που ετέθησαν από συναδέλφους, σας υπενθυμίζουμε ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 112 Ν.2961/2001 για την φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κλπ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 12 του άρθρου 48 του Ν.4646/2019 (Α΄201)με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που αφορά στην υποχρέωση προσάρτησης στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς αντιγράφου της δήλωσης, εφαρμόζεται από 01.01.2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 48 Ν.4646/2019 η παράγραφος 2 του άρθρου 112 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς προσαρτάται αντίγραφο της δήλωσης. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ενημερώσει τη Φορολογική Διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τον τρόπο καταβολής του ποσού, εφόσον πρόκειται για χρηματικές δωρεές ή γονικές παροχές, και να αποστείλει αντίγραφο αυτού.»

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 37 του άρθρου 66 Ν.4646/2019 που ρυθμίζει τις μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του παρόντος εφαρμόζονται από 1.1.2020».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης