Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-α) Υπενθύμιση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή καταπολέμησης & β) αίτηση στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε:

α) την υποχρέωση αποστολής προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στοιχεία των συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς  (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για το έτος 2019 μέχρι 31-1-2020. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τον Ν. 3691/2008. Προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλεται συνημμένα σχετική κατάσταση, με τα στοιχεία που ζητά η Αρχή. Η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@hellenic-fiu.gr, την οποία δημιούργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων κ.λπ. για την υποδοχή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

και β) τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013 μέχρι 16-2-2020. Για όσους έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο Νομό Αττικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11-3-2020 έκτακτη κλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο υπ’ αριθμ. πρωτ. 4495 ΕΞ/15-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr/web/guest/-/epharmoge-elektronikon-aiteseon-pros-tis-yperesies-demosias-periousias).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας