Ανακοίνωση Συλλόγου-Αναστολή εφαρμογής Ν.4646/2019

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 15/01/2020 και με αριθ. Πρωτ. 84 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 14 (Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου) του Ν.4652/2020 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄9), ορίζονται τα εξής:

«1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α`170) αντικαθίστανται με νέα εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση που από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού δεν προκύπτει απώλεια φόρου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Ανακριβές είναι το πιστοποιητικό, στο οποίο δεν απεικονίζεται ορθά η φορολογική ταυτότητα του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου. Ως φορολογική ταυτότητα του ακινήτου νοείται το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων.».

  1. Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α`201).
  2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την 1η Ιανουάριου 2019 και της παραγράφου 2 από την 12η Δεκεμβρίου 2019».

Συνημμένα σας αποστέλλεται το σχετικό ΦΕΚ Α/9/2020.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: