Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2020-Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα – Επιβολή χαρτοσήμου σε εργολαβικά προσύμφωνα αντιπαροχής που συντάσσονται μετά την οικειοθελή ένταξη στο καθεστώς αναστολής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας:

α) την υπ’ αριθ. Α.1012/23.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α΄87) με τίτλο «Διαδικασία χορήγησης αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ»,

β) την υπ’ αριθ. Α.1013/23.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Α΄87) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ» και

γ) το υπ’ αριθ. Ε.2006/24.01.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα».

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, «εξαιρετικά, σε περίπτωση που συντάσσεται εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής μετά την οικειοθελή ένταξη του υποκείμενου κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15.ε του ΚΝΤΧ και το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου, εκτός εάν στο προσύμφωνο αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: