Εγκύκλιος Συλλόγου 9/2015 – Ν.4330/2015

ΘΕΜΑ: Ν. 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015) με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»

Σε συνέχεια της χθεσινής υπ’ αριθμ. πρωτ. 702/16-6-2015 ανακοίνωσης του Συλλόγου, σας ενημερώνουμε ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε ως Νόμος με αριθμό 4330 της 16-6-2015 στο φύλλο υπ’ αριθμ. 59/16-6-2015 (τεύχος Α’) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με άμεση έναρξη ισχύος, το οποίο (ΦΕΚ) σας αποστέλλεται συνημμένα. Εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, που αφορά στον ΕΝ.ΦΙ.Α..

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη