Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2020-Προϋποθέσεις άδειας παραμονής επενδυτή

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ. Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας το με ΑΠ οικ.7311/06.02.2020 έγγραφο του Τμήματος Νομικού Συντονισμού και Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ. Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο παραπάνω έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας